nav tabs mapsRegion-Area & Section (as of conclave):
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993   
#100 Anpetu-we C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-5C C-5C C-5C C-5C C-5C C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-6 C-6 C-6 C-6 C-6                              
#101 Mikanakawa SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N SR-3 SR-3 SR-3 SR-3 SR-3A&B SR-3B SR-3B SR-21 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2
#102 Tulpe NE-1 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------  
#102 Abnaki ------ ------ ------ ------ ------ ------ NE-1 NE-1 NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------  
#103 Monaken NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-5 NE-5 NE-5 NE-5 NE-5
#104 Occoneechee SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7 SR-7 SR-7 SR-7 SE-7
#105 Tetonwana C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1 C-1 C-1 C-1 «NC-4»
#106 Glikhikan ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 41  C-3 C-3 C-3
#107 Apatukwe ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 37  NE-2A NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B
#108 Sac-N-Fox C-3A C-3A C-1B C-1B C-1B C-1C C-1C C-1C C-1C C-1C C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-7 C-7 C-7 C-7 NC-4
#109 Shawnee ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 65  C-5B C-5B C-5B
#110 Michigamea ------ ------ ------ C-7 C-7 C-7 C-7 C-7 C-7 C-7 C-7 C-7A&B C-3C C-3C C-3C C-3C C-3C C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3 C-3 C-3 C-3 C-3 C-3
#111 Wa-Hi-Nasa SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6A SR-6A SR-6A SR-6A SR-6A SR-6A SR-6A SR-6
#112 Aquehongian ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ NE-2B NE-7A NE-7A NE-7A NE-2C NE-2C NE-2C NE-2C NE-2C NE-2C NE-2C NE-2C NE-3A NE-3A NE-3A NE-2A NE-2A NE-2C NE-3A NE-3A
#113 Wihinipa Hinsa SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-22 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1
#114 Nisha Kittan C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------  
#114 Stigwandish ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 56  C-5A C-5A C-5A
#116 Santee SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5
#117 Croatan SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7 SR-7 SR-7 SR-7 SE-7
#118 Wahissa SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7 SR-7 SR-7 SR-7 SE-7
[119] I-Tsu-La SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------  
#119 Tomo Chi-Chi SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5
#120 Gosh Wha Gono ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 219  NE-5B NE-3B NE-3B NE-3A&B NE-7B NE-7B
#121 Wyandota ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 619  C-5A C-5A C-5A
#123 Zit-Kala-Sha ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 62  SR-6A SR-6
#124 Neemat ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 102  NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B
#127 Cahuilla W-4S W-4S W-4S W-4S W-4S W-4S W-4B W-4B W-4B W-4B W-4B W-4B W-4B W-4B W-4B W-4B W-4B W-4B W-4B W-4B W-4B W-4B
#128 Kickapoo ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 21  C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4B C-4B C-4B C-4B C-4A
#129 Egwa Tawa Dee SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5
#131 Kahagon ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 52  NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A
#132 Illinek C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3C C-3C C-3C C-3C C-3C C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B
#133 Ma-Nu SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-3 SR-3 SR-3 SR-3 SR-3A&B SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A [SR-3] SR-3 SR-3
#134 Tsali SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5
#135 Achunanchi ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 50  SR-8B SR-8B SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-8
#136 Maheengun ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 167  C-6A C-6A C-6 C-6 C-6 «C-6» ------ ------ 37  C-4B
#137 Colonneh SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-22 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1
#138 Ta Tsu Hwa SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-3 SR-3 SR-3 SR-3 SR-3A&B SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3B SR-3B SR-3 SR-3 SR-3
#139 Ah'Tic NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-5 NE-5 NE-5 NE-5 NE-5
#140 Wulapeju C-7 C-7 C-7 C-7 C-7A&B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3 C-3 C-3 C-3 C-3 C-3
#141 Tatanka SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-22 | SR-21 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2
#145 Ku-Ni-Eh C-6B C-6B C-6B C-6B C-6B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-5B C-5B C-5B C-5B C-5B C-5B C-5B C-4A C-4A C-4A C-4A C-5B
#146 Takoda ------ ------ ------ 620  C-7 C-7 C-7 C-7 C-7 C-7 C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------  
#146 Tichora ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3 C-3 C-3 C-3 C-3 C-1
#147 Tamegonit C-5B C-5B C-5B C-5B C-5B C-5B C-5B C-5B <C-5B> C-5B C-6A C-6A C-6A C-6A C-6 C-6 C-6 C-6 C-6 C-6 C-6 C-6
#148 Inola ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 14  SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A [SR-3] SR-3 SR-3
#149 Caddo SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 | SR-21 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2
#150 Nakona SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-22 | SR-21 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2
#151 Marnoc C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-5A1 C-5A C-5A C-5A C-5A C-5A C-5A C-5A C-5A C-5A C-5A C-5A
#152 Indian Drum ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 251  C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B
#155 Nisqually W-1N W-1N W-1N W-1N W-1N W-1N W-1B W-1B W-1B W-1B W-1B W-1B W-1B W-1B W-1B W-1B W-1B W-1B W-1B W-1B W-1B ------  
#156 Ag-Im ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 61  C-1B | C-2B C-2B C-2B C-1B C-1B C-1B C-1B C-1B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B C-2B
#157 Leekwinai ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 246  C-3
#158 Nanepashemet ------ ------ ------ ------ ------ ------ 52  NE-1 NE-1 NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A ------  
#159 Ho-De-No-Sau-Nee NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-5A NE-5A NE-5A NE-3A NE-3A NE-3A&B NE-7A NE-7A
#160 Quapaw SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-3 SR-3 SR-3 SR-3 SR-3A&B SR-3B SR-3B SR-3B SR-3B SR-3B SR-3B SR-3B SR-3B SR-3 SR-3 SR-3
#161 Tutelo SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-6B SR-6B SR-6B SR-6B SR-6 | SE-8
#162 Mi-Gi-Si O-Paw-Gan ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 29  C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A
#163 Tsalagi ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 70  SR-7 SE-7
#164 Tisquantum ------ ------ ------ ------ 223  NE-1 NE-1 NE-1 NE-1 NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B
#165 Ho-Nan-Ne-Ho-Ont NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-5A NE-5A NE-5A NE-5 NE-5 NE-5 NE-5 NE-5
#166 Quelqueshoe SR-1A SR-1A SR-1A SR-1A SR-1A SR-1A SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-22 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1
#167 Woapink C-6A C-6A C-6A C-6A C-6A C-3C C-3C C-3C C-3C C-3C C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B
#168 Kuskitannee NE-4B NE-4B NE-4B NE-4A NE-4A NE-4A NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-5 NE-5 NE-5 NE-5 NE-5
#169 Watonala SR-1B SR-1B SR-1B SR-1B SR-1B SR-1B SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-8A SR-8A SR-8A SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9
#170 Muc-Kis-Sou ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 38  C-3
#171 Crazy Horse W-5N W-5N W-5N W-5 W-5 W-5 W-5C W-5C W-5C W-5C W-5C W-5C W-5C W-5C W-5C W-5C W-5C W-5C W-5C W-5B W-5B W-5B
#172 Otahnagon NE-3B NE-3B NE-3B NE-3A NE-3A NE-3A NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-5B NE-5B NE-5B NE-3B NE-3B NE-3A&B NE-7B NE-7B
#173 Takachsin C-6A C-6A C-6A C-6A C-6A C-2C C-2C C-2C C-2C C-2C C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A
#175 Lakota ------ ------ ------ C-7 C-7 C-7 C-7 C-7 C-7 C-7 C-7 C-7A&B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3 C-3 C-3 C-3 C-3 C-3
#178 Meechgalanne ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ NE-2B NE-2B NE-2B NE-2B NE-2B NE-3B NE-3B
#179 Alibamu SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-4N SR-4N SR-4N SR-4N SR-4N SR-4N SR-4N SR-8B ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------  
#179 Alabama ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ SR-8B ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------  
#179 Alibamu ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ SR-8B SR-8B SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-8
#180 Chickagami ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 804  C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A
#184 Sequoyah SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6A SR-6A SR-6A SR-6B SR-6B SR-6B SR-6B SR-6
#185 Atta Kulla Kulla SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5
#188 Itibapish Iti Hollo SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-7 SR-7 SR-7 SR-7 SE-7
#190 Wisawanik SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-3 SR-3 SR-3 SR-3 SR-3A&B SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A [SR-3] SR-3 SR-3
#191 Lowwapaneu E-17 NE-5 NE-5 NE-5 NE-5 NE-5 NE-5B NE-5B NE-5B NE-5B NE-5B NE-5B NE-5B NE-5B NE-2B NE-2B NE-2B NE-2B NE-2B NE-2B NE-2B NE-2B NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A
#193 Ashwanchi Kinta SR-1B SR-1B SR-1B SR-1B SR-1B SR-1B SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-8A SR-8A SR-8A SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9
#194 Orca G-17N W-3N&S W-3N&S W-3N W-3N W-3N W-3N W-3N W-3N W-3N W-3N W-3N W-3N W-3N W-3B W-3B W-3B W-3B W-3B W-3B W-3B W-3B W-3A&B&C W-3B W-3B W-3B W-3B W-3B W-3B ------  
#195 Tah-Heetch W-3S W-3S W-3S W-3S W-3S W-3S W-3B W-3B W-3B W-3B W-3B W-3B W-3B W-3B W-3A&B&C W-3B W-3B W-3B W-3B W-3B W-3B ------  
#195 King Philip ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 52  NE-1A
#196 Ka'Niss Ma'Ingan C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1A C-1B C-1B C-1B C-1B C-1B C-1B C-1B C-1 C-1 C-1 C-1 ------  
#196 Mesabi ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ C-1
#197 Waupecan C-7 C-7 C-7 C-7 C-7A&B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3 C-3 C-3 C-3 C-3 C-3
#198 Kansa C-5A C-5A C-5A C-5A C-5A C-5B C-5B C-5B <C-5B> C-5B <C-6B> C-6B C-6B C-6B C-6 C-6 C-6 C-6 ------ ------ ------ ------  
#199 Wahinkto SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-22 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1


R-AS Region realignment   Currently researching
R-AS Major section change
(non-region wide)
? Unknown
R-AS Host/Service lodge <R-AS> Conclave was not held
2nd | 1st Attended multiple conclaves {R-AS} Conclave not confirmed
R-AS&S Joint conclave (R-AS) Lodge attendance needs confirmation
------ Lodge didn't exist "R-AS" Lodge most likely didn't attend
032    Link to successor lodge [R-AS] Lodge did not attend conclave
178   
484   
Split: links to successor lodges «R-AS» Lodge attended non-member conclave 
R-AS1
R-AS2
To distinguish between conclaves when, because of a realignment,
different sections held events with the same R-AS designation in the same year
(e.g., two different C-5A conclaves in 1997, 1st in Ohio, 2nd in Nebraska).OA Section Index
Created: 11/29/2005
This page updated: 
webmaster@oasections.com
OASections.com

¤

¤

Facts and Myths about Lodge Numbers


Copyright © 2005-21 by Robert Higgins.
Table scroller javascript copyright © 2004 by Richard Cornford. All rights reserved.