nav tabs oasi
Lodges 200-296Region-Area & Section (as of conclave):
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993   
#200 Echockotee SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4                              
#201 White Horse   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 205  SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6A SR-6A ------ ------ ------  
#202 Chicksa SR-6 <SR-6> SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N | «SR-1» SR-8A SR-8A SR-8A SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9
#204 Chattahoochee SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-8
#205 Nguttitehen SR-6 <SR-6> SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------  
#205 Notawacy   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 619  C-5A C-5A C-5A
#206 Teetonkah   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 88  C-2A C-2A
#207 Stanford-Oljato   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 63  W-3A W-3A&B
#209 Netopalis Sipo
Schipinachk
SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N <SR-2/3N> SR-2/3N SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------  
#211 Pamola NE-1 NE-1 NE-1 NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A
#212 Nischa Chuppecat <C-6A> C-6A C-6A C-6B C-6B C-6B C-2C C-2C C-2C C-2C C-2C C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4A C-4B C-4B C-4B C-4B C-4A
#213 Ah-Ska   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 14  SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A [SR-3] SR-3 SR-3
#216 Nampa-Tsi C-5B C-5B C-5B C-5B C-5B C-5C C-5C C-5C C-5C C-5C C-6A C-6A C-6A C-6A C-6 C-6 C-6 C-6 C-6 C-6 C-6 C-6
#218 Cuwe   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 804  C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A C-2A
#219 Lowanne Nimat NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------  
#219 Kayanernh-Kowa   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ NE-3A NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-5B NE-5B ------ ------ ------ ------ ------ ------  
#220 Passaconaway NE-1 NE-1 NE-1 NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A
#221 Muscogee E7 SR-5 <SR-5> SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5
#223 Tantamous  
#224 Cowikee SR-1B SR-1B SR-1B SR-1B SR-1B SR-1B SR-4N SR-4N SR-4N SR-4N SR-4N SR-4N SR-4N SR-8B SR-8B SR-8B SR-8B SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-8
#226 Chemokemon   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 146  C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3 C-3 C-3 C-3 C-3 C-1
#229 Pilthlako 119  SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-4 SR-4 SR-4N SR-4N SR-4N SR-4N SR-4N SR-4N SR-4N SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4
#230 Pellissippi <SR-6> SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6B SR-6B SR-6B SR-6B SR-6
#231 Mikano   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 636  C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3 C-3 C-3 C-3 C-3 C-1
#232 Akela Wahinapay SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N SR-2/3N <SR-2/3N> SR-2/3N SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-3B SR-3B SR-3B SR-3B SR-3B SR-3B SR-3 SR-3 SR-3
#235 Ittawamba <SR-6> SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6N SR-6A SR-6A SR-6A SR-6A SR-9
#236 Unali'Yi E7 SR-5 <SR-5> SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5
#237 Aal-Pa-Tah SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4
#238 Ketchikeniqua   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 449  C-5A
#239 Semialachee E5 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4
#240 Ney-A-Ti   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 100  C-4B C-4B
#243 Mowogo SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5
#245 Tulpe   ------ ------ ------ ------ ------ ------ 102  NE-1 NE-1 NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B NE-1B
#246 Pachsegink   ------ ------ ------ C-7 C-7 C-7 C-7 C-7 C-7 C-7 C-7 C-7A&B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3B C-3 C-3 C-3 C-3 C-3 ------  
#247 Tahgajute   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 219  NE-3A NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-3B NE-5B NE-5B NE-5B NE-3B NE-3B NE-3A&B NE-7A NE-7A
#249 Spe-Le-Yai W-4N W-4N W-4N W-4N W-4N W-4N W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A
[251] Nataepu Shohpe   ------ 29  <C-2> C-2 C-2 C-2 C-2 C-2 C-2 C-2 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------  
#252 Siwinis   ------ ------ ------ ------ ------ ------ 33  W-4N W-4N W-4N W-4N W-4N W-4N W-4N W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A
#253 Tsisqan W-1S W-1S W-1S W-1S W-1S W-1S W-1A W-1A W-1A W-1A W-1A W-1A W-1A W-1A W-1A W-1A W-1A W-1A W-1A W-1A W-1A W-1A
#254 Comanche <SR-1A> SR-1A SR-1A SR-1A SR-1A SR-1A SR-1A SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 | SR-21 SR-2 SR-2 SR-2 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9
#255 Gyantwachia E14 NE-4A&B <NE-4A> NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-4A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-3A NE-5A NE-5A NE-5A NE-5 NE-5 NE-5 NE-5 NE-5
#257 Agaming   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 16  C-1B C-1B C-1B C-1B C-1B C-1B C-1B C-1B C-1 C-1 C-1 C-1 C-1
#258 Shenandoah E9 <SR-7A> SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-6B SR-6B SR-6B SR-6B SR-6 | SE-8
#259 Cole Snass Lamatai   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 442  W-1A
#260 Sebooney Okasucca E4 SR-1A SR-1A SR-1A SR-1A SR-1A SR-1A SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-8A SR-8A SR-8A SR-9 SR-9 SR-9 SR-9 SR-9
#261 Taskiagi   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 52  NE-1A
#262 Mow-A-Toc   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 194  W-3A&B
#264 Ouxouiga   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 254  SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1
#265 O-Shot-Caw SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4S SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4 SR-4
#266 Tukarica <W-1E> W-2N W-2N W-2N W-2N W-2N W-2N W-1C W-1C W-1C W-1C W-1C W-1C W-1C W-2B W-2B W-2B W-2B W-2B W-2B W-2B W-2B W-2B
#270 Skyuka <SR-5> SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5 SR-5
#271 Madockawanda NE-1 NE-1 NE-1 NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A NE-1A
#272 Wewanoma SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2/3S SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-22 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1 SR-1
#275 Nachamawat   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 57  NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-4B NE-5 NE-5 NE-5 NE-5 NE-5
#276 Shenshawpotoo <SR-7A> SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-7A SR-6B SR-6B SR-6B SR-6B SR-6 | SE-8
#278 Yo-Se-Mite   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 64  W-3B W-3B W-3B W-3B W-3B W-3A&B
#280 Wag-O-Shag <C-7> C-7 C-7 C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3A C-3 C-3 C-3 C-3 C-3 C-1
#281 Sekettummaqua   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 133  SR-3A SR-3A [SR-3] SR-3 SR-3
#282 Achewon Nimat   ------ 719  W-3N&S W-3S W-3S W-3S W-3S W-3S W-3S W-3S W-3S W-3S W-3S W-3S W-3A W-3A W-3A W-3A W-3A W-3A W-3A W-3A W-3A&B&C W-3A W-3A W-3A W-3A W-3A W-3A W-3A&B
#285 Kcumkum   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 155  W-1B
#286 Oratam   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ NE-2B ------ ------ ------ ------ ------ ------  
#286 Iaoapogh   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ NE-2B NE-2B NE-2B NE-2B NE-3B NE-3B
#288 Washita SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-8 SR-3 SR-3 SR-3 SR-3 SR-3A&B SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3A SR-3B SR-3B SR-3 SR-3 SR-3
#291 Topa Topa G18N&S W-4N W-4N W-4N W-4N W-4N W-4N W-4N W-4N W-4N W-4N W-4N W-4N W-4N W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A W-4A
#292 Tarhe <C-6B> C-6B C-6B C-6B C-6B C-6B C-4B C-4B C-4B C-4B C-4B C-5B C-5B C-5B C-5B C-5B C-5B C-5B C-4A C-4A C-4A C-4A C-5B
#293 Talidandaganu' E3 <SR-6> SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6 SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6S SR-6A SR-6A SR-6A SR-6A SR-6
#294 Kamargo   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 34  NE-3B NE-5B NE-5B NE-5B NE-3C NE-3C NE-3C NE-7B NE-7B
#295 Otena   ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 561  SR-2 SR-2 SR-22 | SR-21 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2 SR-2
#296 Nayawin RaR E8 <SR-7B> SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7B SR-7 SR-7 SR-7 SR-7 SE-7


R-AS Region realignment   Currently researching
R-AS Section change ? Unknown
R-AS Host/Service lodge <R-AS> Conclave was not held
2nd | 1st Attended multiple conclaves {R-AS} Conclave not confirmed
R-AS&S Joint conclave (R-AS) Lodge attendance needs confirmation
------ Lodge didn't exist "R-AS" Lodge most likely didn't attend
032    Link to successor lodge [R-AS] Lodge did not attend conclave
178   
484   
Split: links to successor lodges «R-AS» Lodge attended non-member conclave 
R-AS1
R-AS2
To distinguish between conclaves when, because of a realignment,
different sections held events with the same R-AS designation in the same year
(e.g., two different C-5A conclaves in 1997, 1st in Ohio, 2nd in Nebraska).


Can You Help?

Become a part of OA conclave history by providing us with updates, corrections, or missing details!


Help Us Today!


OA Section Index
Created: 11/29/2005
This page updated: 
webmaster@oasections.com
OASections.com

¤

¤

Facts and Myths about Lodge Numbers


Copyright © 2005-24 by Robert Higgins.
Table scroller javascript copyright © 2004 by Richard Cornford. All rights reserved.